Midterm & Final Exam Paper

Records 1 to 10 of 9836

1 รหัสวิขา APE 100 ชื่อวิชา Computer Programming for Engineers
  Call Number ปีการศีกษา 2559 ภาคเรียน 2 ข้อสอบ Final
2 รหัสวิขา APE 122 ชื่อวิชา Cutting and machine tools
  Call Number ปีการศีกษา 2559 ภาคเรียน 2 ข้อสอบ Final
3 รหัสวิขา BMT 320 ชื่อวิชา Electronics Technology in Medicine(อ.ศิวัช สุขศรี)
  Call Number ปีการศีกษา 2557 ภาคเรียน 1 ข้อสอบ Final
4 รหัสวิขา BMT 320 ชื่อวิชา Electronics Technology in Medicine(อ.ศิวัช สุขศรี)
  Call Number ปีการศีกษา 2557 ภาคเรียน 1 ข้อสอบ Mid-Term
5 รหัสวิขา BMT 320 ชื่อวิชา Electronics Technology in Medicine (อ.ศิวัช สุขศรี)
  Call Number ปีการศีกษา 2558 ภาคเรียน 1 ข้อสอบ Mid-Term
6 รหัสวิขา BMT 320 ชื่อวิชา Electronics Technology in Medicine(มีเดีย เอกชีวการแพทย์ ปี 4)_30 พ.ย. 2558
  Call Number ปีการศีกษา 2558 ภาคเรียน 1 ข้อสอบ Final
7 รหัสวิขา BMT 324 ชื่อวิชา Analysis of Biomedical Data
  Call Number ปีการศีกษา 2558 ภาคเรียน 2 ข้อสอบ Mid-Term
8 รหัสวิขา BMT 352 ชื่อวิชา ศัพท์แพทย์ (อ.วิจิตรา ประสาทแก้ว)/28 ก.ย. 2558
  Call Number ปีการศีกษา 2558 ภาคเรียน 1 ข้อสอบ Mid-Term
9 รหัสวิขา BMT 352 ชื่อวิชา ศัพท์แพทย์(เทคโนโลยีมีเดีย)_2 ธ.ค. 2558
  Call Number ปีการศีกษา 2558 ภาคเรียน 1 ข้อสอบ Final
10 รหัสวิขา BMT 353 ชื่อวิชา Biomechanics(ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล)/22 ก.ย. 2558
  Call Number ปีการศีกษา 2558 ภาคเรียน 1 ข้อสอบ Mid-Term